Language

CASPER Literacy App

Language About Teacher PrintContact Us

Copyright© 2015 ORT SA CAPE. Affiliated to ORT SA and World ORT.

Sipho

Petro

Charlie

Petro Smiley faceuPetro umqikeleli

Phambi kokufunda

Language About Teacher PrintContact Us
Sipho

Petro

Charlie

Petro Smiley faceuPetro umqikeleli

Phambi kokubhala

About Teacher PrintContact Us
Petro

Charlie

Qhama

Charlie Smiley faceuCharlie umcacisi

Phambi nangethuba lokufunda

Language About Teacher PrintContact Us
Petro

Charlie

Qhama

Charlie Smiley faceuCharlie umcacisi

Phambi nangethuba lokubhala

Language About Teacher PrintContact Us
Charlie

Qhama

Sipho

Qhama Smiley faceuQhama umbuzi

Ngethuba lokufunda

Language About Teacher PrintContact Us
Charlie

Qhama

Sipho

Qhama Smiley faceuQhama umbuzi

Ngethuba lokubhala

Language About Teacher PrintContact Us
Qhama

Sipho

Petro

Sipho Smiley faceuSipho umshwankatheli

Emva kokufunda

  • Eyona nto belingayo ibali / umlathi yi...
  • Uqikelelo lwam belichanekile (okanye belingelulo) kuba.....
  • Ndifunde oku....kwelibali.
  • Umbhali ebefuna ukusixelela oku.......
  • Ibali lindenze ndaziva.....
  • Iimpawu / izikweko / izifaniso ebalini
  • Zibe luncedo kakhulu kuba...
  • Uqikelelo lwam beluchanekile (okanye belungelilo) kuba...

Language About Teacher PrintContact Us
Qhama

Sipho

Petro

Sipho Smiley faceuSipho umshwankatheli

Emva kokubhala

Language About Teacher PrintContact Us
Back

Language

Go Back
About Teacher PrintContact Us